อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปี 2563


อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปี 2563

ในปี บัญชี 2563 นี้ มีอัตราภาษีนิติบุคคลอย่างไร ท่านผู้ประกอบการสามารถเข้าใจได้จากบทความนี้ เพื่อนำไปวางแผนทางด้านภาษีต่อไปนะคะ

โดยการคำนวณอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล จะคำนวณ เมื่อ กิจการมีกำไรเท่านั้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคล = กำไรสุทธิ ตามเกณฑ์กรมสรรพากร X อัตราภาษี

รายละเอียดมีดังนี้

1. อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี 2563 ใช้กับนิติบุคคลประเภทใดบ้าง

- บริษัทจำกัด

- ห้างหุ้นส่ว่นจำกัด

2. มีอัตราเท่าใดบ้าง

- กรณีเป็นธุรกิจ SME

หมายเหตุ :

เกณฑ์ในการพิจารณาว่าเป็น ธุรกิจ SME หรือไม่ ดังนี้

1. ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ทั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วน ไม่เกิน 5 ล้านบาท และ/หรือ

2. รายได้(รายรับก่อนหักค่าใช้จ่าย)ต่อหนึ่งรอบปีบัญชี ยังไม่เกิน 30 ล้านบาท

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 2563

- กรณีไม่ใช่ธุรกิจ SME

หมายเหตุ

เกินจากเกณฑ์ SME ข้างต้น แค่ข้อใดข้อหนึ่ง หรือทั้งสองข้อ

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 2563

ข้อสังเกตุ :

1. การคำนวณภาษี ของบริษัท และ ห้างหุ้นส่วน ไม่มีข้อแตกต่างกันแต่อย่างใด

2. กำไรที่คำนวณภาษี จะต้องเป็น กำไรที่ปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์สรรพากรกำหนด แล้วเท่านั้น เช่น อาจมีบางค่าใช้จ่ายไม่สามารถนำมาลดหย่อนได้ หรือ บางรายการ สามารถนำมาลดหย่อน ได้ 2 เท่าเป็นต้น

3. หาก ผลออกมาขาดทุน จะไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใด

(ซึ่งสามารถนำ ขาดทุนในปีนี้ ไปหักกลบกับผลกำไรในปีหน้าได้ เพื่อให้มีกำไรลดลงได้อีก แต่ไม่เกิน 5 ปี ถัดไป)

4. หลายท่านสับสน คำว่ากำไร ซึ่งกำไร คือ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว ไม่ใช่ รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายนะคะ

ซึ่งโดยปกติแล้ว หากเป็นผู้ประกอบการ ที่ให้ทาง AccountWorks รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน ประจำปีอยู่แล้ว ทางเราจะดูแลในเรื่องของการวางแผนภาษี เพื่อให้เสียภาษีในอัตราที่สมเหตุสมผลที่สุดอยู่แล้วนะคะ

แต่หากท่านผู้ประกอบการยังเป็นมือใหม่ หรือเพิ่งจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนปีแรก ควรต้องศึกษา หรือหาที่ปรึกษา สอบถามกับผู้ รับทำบัญชี เพื่อวางแผนภาษีตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อรักษายอดภาษีให้พอสมเหตุสมผล เหมาะกับประเภทธุรกิจ ตั้งแต่เนิ่นๆ จะดีที่สุดนะคะ

บริษัท แอคเคาท์เวิร์ค จำกัด


Tel : 092-478-2917


Line : @accountworks
จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ยื่นภาษี รับตรวจสอบบัญชี

Recent Posts
Follow Us