top of page

ตรวจสอบบัญชี

รับตรวจสอบบัญชี เริ่มต้น 5000 บาท

ทีมงาน ตรวจสอบบัญชี

ให้บริการ ตรวจสอบบัญชี โดย ทีมงาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประกอบด้วย

1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA : Certified Public Accountant)

    ประจำสำนักงาน จำนวน 2 ท่าน

2. ทีมงานตรวจสอบบัญชี ที่ผ่านการอบรมอย่างต่อเนื่อง

 

โดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้มีประสบการณ์ทำงาน จาก Big 4 ในตำแหน่ง Audit Manager 

จึงได้นำระบบการตรวจสอบบัญชีที่ได้มาตรฐาน มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการตรวจสอบของสำนักงานฯ ให้มีคุณภาพ เช่นเดียวกัน

ขอบเขตบริการ ตรวจสอบบัญชี มีดังนี้

1. ตรวจสอบบัญชี - งบการเงินประจำปี

2. สอบทาน - งบการเงินรายไตรมาส

3. ตรวจสอบบัญชี - ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน

4. รายงานข้อสังเกตที่ตรวจพบระหว่างการ ตรวจสอบบัญชี ให้ผู้บริหารทราบถึงข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำถึงแนวทางการดำเนินงานต่อไป

 

การให้คำปรึกษา ในระหว่างปี
 

ในระหว่างปี - หากผู้ทำบัญชี / สำนักงานบัญชี มีปัญหาด้านบัญชี และ ภาษี

ผู้สอบบัญชี และทีมงาน "ยินดีให้คำปรึกษาฟรี!" ได้ตลอดทั้งปี >> เพื่อ มุ่งเน้น ให้งบการเงิน มีความถูกต้องมากที่สุด ก่อนได้รับการตรวจสอบบัญชี

กลุ่มธุรกิจ ที่ให้บริการ ตรวจสอบบัญชี
 

1. กลุ่มธุรกิจ - ซื้อมาขายไป

2. กลุ่มธุรกิจ - บริการ

3. กลุ่มธุรกิจ - ขายของออนไลน์

4. กลุ่มธุรกิจ - รับเหมาก่อสร้าง

5. กลุ่มธุรกิจ - ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

6. กลุ่มธุรกิจ - ผลิต

อัตราค่าบริการ

เริ่มต้นที่ 5,000 บาท  ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจ และปริมาณรายการ

โดยคำนวน ค่าบริการ จากประมาณระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ เป็นสำคัญ

หากท่านมีความสนใจ สามารถสอบถาม ขั้นตอนการ รับตรวจสอบบัญชี ได้ ตามช่องทางดังนี้

1. Line : 

2. Call center : 092-478-2917

bottom of page