top of page

จัดทำบัญชี ภาษี ประกันสังคม

รับรางวัล สำนักงานบัญชีคุณภาพ_edited.jpg

ขอบเขตงานบริการ จัดทำบัญชี

ด้านการ จัดทำบัญชี

 • รวบรวมและจัดเก็บเอกสารพร้อมทั้งบันทึกบัญชีรายวันซื้อ - ขาย, รับ - จ่าย, ลูกหนี้ - เจ้าหนี้, รายวันทั่วไป, บัญชีแยกประเภท โดยจัดเป็นชุด และจัดเก็บเป็นรายเดือน

 

 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี

 

 • วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด

 

 • บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของ กรมสรรพากร

AccountWorks office

ด้านการยื่นแบบ ภาษี

 

ประจำเดือน

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)

 

 • จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

 

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)

 

 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30)

 

 • จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ - VAT  (ภธ. 40)

 

 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

 

ประจำปี

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)

 

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคธรรมดากลางปี (ภงด.94) และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี (ภงด.90, 91)

 

 • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)

 

 • จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

 

 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน

 

 • ทำการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นงวดบัญชีพร้อมทั้งนำส่งงบการเงินให้ทันตามเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

 

 • จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณภาพ เพื่อตรวจสอบให้ตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป

ด้าน ประกันสังคม และอื่นๆ

 

 • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือนและกองทุนเงินทดแทนที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

 

 • บริการยื่นแบบภาษีป้ายทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (ภ.ป. 1)

 

 • บริการยื่นแบบภาษีโรงเรือนทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ(โรงเรือนเป็นของกิจการเท่านั้น)

 

 • เป็นตัวแทนในการพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร กรมทะเบียนการค้า, กระทรวงแรงงานในกรณีที่มีหนังสือเชิญพบ

 

 • วางแผนการเสียภาษีเงินได้, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีโรงเรือน ให้ประหยัดและถูกต้อง

 

 • ให้คำปรึกษาการจัดทำบัญชีตามหลักการ ควบคุมภายในที่ดีเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

.

AccountWorks office

สำนักงานบัญชีคุณภาพ คืออะไร ?

สำนักงานบัญชี ที่มีระบบการปฎิบัติงานภายใน สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO : 9001 : 2008 และปฏิบัติงาน อย่างมีจรรยาบรรณของผู้ทำบัญชี ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด

โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะออก หนังสือรับรองคุณภาพ เมื่อสำนักงานบัญชี ผ่านการตรวจประเมิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด การรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี แล้ว ซึ่งจะมีการตรวจสอบเป็นประจำในทุกปี

ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่า เป็นสำนักงานบัญชี ที่มีหน่วยงานราชการตรวจสอบและให้การรับรองแล้วว่า มีการให้บริการทางบัญชีอย่างมีคุณภาพ จริง (เปรียบเสมือนการได้รับรอง อย. หรือ มอก. ของอาหารและของใช้ เป็นต้น)

Accountworks.png
LOGO-Full-White-DBD.png

อัตราค่าบริการ จัดทำบัญชี ภาษี  


เริ่มต้น 4,500 บาท  โดยพิจารณาจาก ปริมาณเอกสาร และความซับซ้อนของกิจการ

หากท่านมีความสนใจ สามารถสอบถาม อัตราการบริการ จัดทำบัญชี เพิ่มเติม ได้ ตามช่องทางดังนี้

1. Line : 

 

2. Call center : 092-478-2917

bottom of page