รับทำบัญชี โดย สำนักงานบัญชีคุณภาพ

ขอบเขตงานบริการ รับทำบัญชี
 
ด้านประกันสังคมและอื่นๆ
 
 • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือนและกองทุนเงินทดแทนที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

 

 • บริการยื่นแบบภาษีป้ายทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (ภ.ป. 1)

 

 • บริการยื่นแบบภาษีโรงเรือนทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ(โรงเรือนเป็นของกิจการเท่านั้น)

 

 • เป็นตัวแทนในการพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร กรมทะเบียนการค้า, กระทรวงแรงงานในกรณีที่มีหนังสือเชิญพบ

 

 • วางแผนการเสียภาษีเงินได้, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีโรงเรือน ให้ประหยัดและถูกต้อง

 

 • ให้คำปรึกษาการจัดทำบัญชีตามหลักการ ควบคุมภายในที่ดีเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

.

ด้านการ ทำบัญชี
 

 

 • รวบรวมและจัดเก็บเอกสารพร้อมทั้งบันทึกบัญชีรายวันซื้อ - ขาย, รับ - จ่าย, ลูกหนี้ - เจ้าหนี้, รายวันทั่วไป, บัญชีแยกประเภท โดยจัดเป็นชุด และจัดเก็บเป็นรายเดือน

 

 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี

 

 • วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด

 

 • บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของ กรมสรรพากร

ด้านการยื่นแบบภาษี
 
ประจำเดือน
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)

 

 • จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

 

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)

 

 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30)

 

 • จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ - VAT  (ภธ. 40)

 

 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

 

ประจำปี

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)

 

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคธรรมดากลางปี (ภงด.94) และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี (ภงด.90, 91)

 

 • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)

 

 • จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

 

 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน

 

 • ทำการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นงวดบัญชีพร้อมทั้งนำส่งงบการเงินให้ทันตามเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

 

 • จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณภาพ เพื่อตรวจสอบให้ตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป

สำนักงานบัญชีคุณภาพ คืออะไร ?

สำนักงานบัญชี ที่มีระบบการปฎิบัติงานภายใน สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO : 9001 : 2008 และปฏิบัติงาน อย่างมีจรรยาบรรณของผู้ทำบัญชี ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด

โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะออก หนังสือรับรองคุณภาพ เมื่อสำนักงานบัญชี ผ่านการตรวจประเมิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด การรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี แล้ว ซึ่งจะมีการตรวจสอบเป็นประจำในทุกปี

ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่า เป็นสำนักงานบัญชี ที่มีหน่วยงานราชการตรวจสอบและให้การรับรองแล้วว่า มีการให้บริการทางบัญชีอย่างมีคุณภาพ จริง (เปรียบเสมือนการได้รับรอง อย. หรือ มอก. ของอาหารและของใช้ เป็นต้น)

อัตราค่าบริการ รับทำบัญชี ต่อเดือน


เริ่มต้น 3,500 บาท  โดยพิจารณาจาก ปริมาณเอกสาร และความซับซ้อนของกิจการ

หากท่านมีความสนใจ สามารถสอบถาม อัตราการบริการ รับทำบัญชี เพิ่มเติม ได้ ตามช่องทางดังนี้

1. Line : 

 

2. Call center : 092-478-2917

Copyright © 2021 All Rights Reserved : AccountWorks Co.,Ltd.

 

37 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 10250

โทร : 092-478-2917 / Line ID : @accountworks /

 

Email : info@accountworks.co.th