รับทำบัญชี และยื่นแบบภาษีฯ

ขอบเขตงานบริการ รับทำบัญชี
 
ด้านประกันสังคมและอื่นๆ
 
 • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือนและกองทุนเงินทดแทนที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

 

 • บริการยื่นแบบภาษีป้ายทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (ภ.ป. 1)

 

 • บริการยื่นแบบภาษีโรงเรือนทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ(โรงเรือนเป็นของกิจการเท่านั้น)

 

 • เป็นตัวแทนในการพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร กรมทะเบียนการค้า, กระทรวงแรงงานในกรณีที่มีหนังสือเชิญพบ

 

 • วางแผนการเสียภาษีเงินได้, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีโรงเรือน ให้ประหยัดและถูกต้อง

 

 • ให้คำปรึกษาการจัดทำบัญชีตามหลักการ ควบคุมภายในที่ดีเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

.

ด้านการ ทำบัญชี
 

 

 • รวบรวมและจัดเก็บเอกสารพร้อมทั้งบันทึกบัญชีรายวันซื้อ - ขาย, รับ - จ่าย, ลูกหนี้ - เจ้าหนี้, รายวันทั่วไป, บัญชีแยกประเภท โดยจัดเป็นชุด และจัดเก็บเป็นรายเดือน

 

 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี

 

 • วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด

 

 • บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของ กรมสรรพากร

ด้านการยื่นแบบภาษี
 
ประจำเดือน
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)

 

 • จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

 

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)

 

 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30)

 

 • จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ - VAT  (ภธ. 40)

 

 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

 

ประจำปี

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)

 

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคธรรมดากลางปี (ภงด.94) และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี (ภงด.90, 91)

 

 • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)

 

 • จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

 

 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน

 

 • ทำการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นงวดบัญชีพร้อมทั้งนำส่งงบการเงินให้ทันตามเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

 

 • จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณภาพ เพื่อตรวจสอบให้ตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป

8 จุดเด่น การให้บริการ รับทำบัญชี - AccountWorks
1.  ได้รับคู่มือการจัดการเอกสาร และความรู้เบื้องต้น ด้านบัญชี และภาษี
2.  ได้รับแบบฟอร์ม เอกสารทางภาษี ที่ใช้บ่อยๆ
3.  สามารถปรึกษา ปัญหาทางบัญชี และภาษี ฟรี !!!
4.  ได้รับข่าวสารอัพเดท เกี่ยวกับ บัญชี ภาษี อยู่เสมอ
 
5.  ออฟฟิตอยู่ติดถนนใหญ่ สามารถติดต่อที่สำนักงานได้สะดวก และมีตัวตนชัดเจน
6.  สะดวกในการติดต่อ ด้วยช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย และเข้าถึงได้ง่าย
ุ7.  ประหยัดค่าใช้จ่าย 
8.  ได้รับการดูแลโดยทีมงานมืออาชีพซึ่งได้รับการพัฒนาความรู้อยู่อย่างต่อเนื่อง

อัตราค่าบริการ รับทำบัญชี ต่อเดือน


เริ่มต้น 2,500 บาท  โดยพิจารณาจาก ปริมาณเอกสาร และความซับซ้อนของกิจการ

หากท่านมีความสนใจ สามารถสอบถาม อัตราการบริการ รับทำบัญชี เพิ่มเติม ได้ ตามช่องทางดังนี้

1. Line : 

 

2. Call center : 092-478-2917

Copyright © 2020 All Rights Reserved : AccountWorks Co.,Ltd.

 

37 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 10250

โทร : 092-478-2917 / Line ID : @accountworks /

 

Email : info@accountworks.co.th