November 8, 2019

หน้าที่ของผู้ประกอบการจด VAT มีอะไรบ้าง ซึ่งถ้าไม่จัดทำตามที่กำหนด จะมีความเสี่ยงที่จะถูกปรับ และมีเงินเพิ่ม จากกรมสรรพากร ในราคาสูงได้

October 1, 2019

ในปี บัญชี 2562 นี้ มีอัตราภาษีนิติบุคคลอย่างไร ท่านผู้ประกอบการสามารถเข้าใจได้จากบทความนี้ เพื่อนำไปวางแผนทางด้านภาษีต่อไปนะคะ

โดยการคำนวณอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล จะคำนวณ เมื่อ กิจการมีกำไรเท่านั้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคล = กำไรสุทธิ ตามเกณฑ์กรมสรรพากร X อัตราภาษี

รายละเอี...

August 9, 2019

ภงด 51 คืออะไร ?

ภงด 51 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือน) หรือ อธิบายง่ายๆ ว่าการจ่ายภาษีนิติบุคคลให้แก่กรมสรรพากรก่อน สำหรับ กำไรในรอบ 6 เดือนแรก หลังจากนั้นจึงคำนวณค่าภาษีอีกครั้งตอนสิ้นปี ในแบบภงด 50 (ซึ่งในบทความนี้จะขออ...

June 13, 2019

ปิดงบ วันไหนดี (สำหรับนิติบุคคลจัดตั้งใหม่)

January 20, 2019

เนื่องจาก ทางกรมสรรพากรได้ อัพเดท ร่างพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (e-payment) กรณีการขอข้อมูลจากธนาคารสำหรับรายการทางบัญชีเงินฝากฯ ให้แก่ กรมสรรพากร เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับการยื่นเสียภาษี

ทางแอคเคาท์เวิร์ค จึงขอ สรุปประเด็นสำคัญจากร่างพรบ.ดั...

October 11, 2018

กรมพัฒน์จับมือพันธมิตร แจกฟรีโปรแกรมทำบัญชีเพื่อช่วยเหลือ SMEs ไทย
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ 5 หน่วยงานพันธมิตรพัฒนา"โปรแกรม e-Accounting for SMEs” ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อช่วย SMEs บริหารจัดการร้านค้าและจัดทำบัญชีอย่างง่าย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมเปิดให้บริการแล...

October 4, 2018

จากบทความก่อนหน้า เรื่อง ความเสี่ยงด้าน ทรัพย์สิน ที่สรรพากรเพ่งเล็ง

วันนี้จะกล่าวต่อถืง ความเสี่ยง ด้าน หนี้สินและทุน ที่สรรพกากรเพ่งเล็ง ประกอบด้วย รายการดังนี้

บัญชี - เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

กิจการมีรายการดังกล่าว แต่ไม่แสดงในงบการเงิน โ...

September 30, 2018

เนื่องมาจากในปีนี้ ทางกรมสรรพากร จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และ BIG DATA ในการประมวลผลเพื่อหา ความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการอาจ ทำไม่ถูกต้องในการจ่ายภาษี 

ทาง สำนังานบัญชี AccountWorks ซึ่ง รับทำบัญชี ยื่นภาษี ให้แก่บริษัทหลายราย ได้ตระหนักถึงประเด็น การตรวจสอบ ดังกล่าวดี และเตรีย...

September 27, 2018

ทางสำนักงานบัญชี แอคเคาท์เวิร์ค ขอแชร์บทความ เรื่อง

"รวมประเด็นความเสี่ยงจากการตรวจแนะนำ โดยกรมสรรพากร"

ซึ่งได้สรุปประเด็นความเสี่ยงที่มักจะตรวจพบจากการเข้าตรวจสอบและแนะนำตาม บริษัท ห้างร้าน ต่างๆ

ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะประเด็นด้าน รายได้และค่าใช้จ่าย ซึ่งมีดังน...

Please reload

Recent Posts
Please reload

Follow Us

Copyright © 2014-2019 All Rights Reserved : AccountWorks Co.,Ltd.

 

37 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 10250

โทร : 092-478-2917  หรือ 085-843-0534 

 

Email : info@accountworks.co.th