top of page
  • Writer's pictureBank Pattarawit (ผู้สอบบัญชี)

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปี 2566ในปี บัญชี 2566 นี้ มีอัตราภาษีนิติบุคคลอย่างไร? >> ท่านผู้ประกอบการสามารถ เข้าใจได้จากบทความนี้ เพื่อนำไปวางแผนทางด้านภาษีต่อไปนะครับ

โดยการคำนวณอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล จะคำนวณ เมื่อ>>


กิจการ มีกำไร (ทางภาษี) เท่านั้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคล = กำไรสุทธิ ตามเกณฑ์กรมสรรพากร X อัตราภาษี

 

รายละเอียด ประกอบด้วย ดังนี้

1. อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี 2566

ใช้กับ นิติบุคคล ประเภทใดบ้าง?

- บริษัทจำกัด

- ห้างหุ้นส่ว่นจำกัด

 

2. เกณฑ์พิจารณา จัดประเภท กิจการ SME

จะพิจารณา 2 ข้อ โดยหากตรง เพียงข้อใดข้อหนึ่ง หรือ ทั้ง 2 ข้อ ก็จะถือว่า ไม่ใช่ SME โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ของ บริษัท และ ห้างหุ้นส่วน ไม่เกิน 5 ล้านบาท และ/หรือ

2. รายได้(รายรับก่อนหักค่าใช้จ่าย)ต่อหนึ่งรอบปีบัญชี ยังไม่เกิน 30 ล้านบาท2.1 กรณี เป็นกิจการ SME


หมายเหตุ : ยังไม่เกินจากเกณฑ์ SME ข้างต้น ทั้งสองข้อ

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 2563

2.1 กรณี ไม่ใช่กิจการ SME

หมายเหตุ : เกินจากเกณฑ์ SME ข้างต้น แค่ข้อใดข้อหนึ่ง หรือทั้งสองข้อ

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 2563

 

ข้อสังเกตุ :

1. การคำนวณภาษี ของบริษัท และ ห้างหุ้นส่วน ไม่มีข้อแตกต่างกันแต่อย่างใด

2. กำไรที่คำนวณภาษี จะต้องเป็น กำไรที่ปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์สรรพากรกำหนด แล้วเท่านั้น เช่น อาจมีบางค่าใช้จ่ายไม่สามารถนำมาลดหย่อนได้ หรือ บางรายการ สามารถนำมาลดหย่อน ได้ 2 เท่าเป็นต้น

3. หาก ผลออกมาขาดทุน จะไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใด

(ซึ่งสามารถนำ ขาดทุนในปีนี้ ไปหักกลบกับผลกำไรในปีหน้าได้ เพื่อให้มีกำไรลดลงได้อีก แต่ไม่เกิน 5 ปี ถัดไป)

4. หลายท่านสับสน คำว่ากำไร ซึ่ง กำไร คือ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว ไม่ใช่ รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายนะครับ

 

ซึ่งหากทีมงานเป็นผู้ดูแลเรื่องการ รับทำบัญชี หรือ ตรวจสอบบัญชี กับทาง สำนักงานบัญชี ทีมงานผู้ทำบัญชี / ผู้ตรวจสอบบัญชี จะดูแลใน เรื่องของการวางแผนภาษี เพื่อให้ เสียภาษีในอัตราที่สมเหตุสมผลที่สุดครับ

แต่หากท่านผู้ประกอบการยังเป็นมือใหม่ หรือเพิ่ง จดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน ปีแรก


ควรต้องศึกษา หรือ ปรึกษากับ ผู้รับทำบัญชี หรือ ผู้สอบบัญชี เพื่อวางแผนภาษีตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อรักษายอดภาษีให้พอสมเหตุสมผล เหมาะกับประเภทธุรกิจ ตั้งแต่เนิ่นๆ จะดีที่สุดนะครับ

 
บริษัท แอคเคาท์เวิร์ค จำกัด


Tel : 092-478-2917


Line : @accountworks
Comments


Recent Posts
Please Follow Us
bottom of page