top of page
  • Writer's pictureBank Pattarawit (ผู้สอบบัญชี)

(อัพเดทล่าสุด) ปรับลด อัตราประกันสังคม ปี 65สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า

ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2565 ที่ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 กำหนดให้ลดอัตราเงินสมทบ สำหรับผูประกันตน ม.33 + ม.39 ดังนี้


ประกันสังคม ม.33

ลดส่งเงินสมทบเข้ากองทุน ประกันสังคมในส่วนของ นายจ้างและลูกจ้าง ตาม มาตรา 33


จากอัตรา 5% หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 750 บาท (อัตราปกติ)

ลดลงเหลือ อัตรา 3% หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท


เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2565


ตารางแสดง อัตราเงินสมทบ ม.33 ในปี 2565


ประกันสังคม ม.39

ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม


จากเดิมใน อัตราเดือนละ 432 บาท (อัตราปกติ)


เป็น อัตราเดือนละ 240 บาท


เพื่อลดภาระนายจ้างและผู้ประกันตนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพ


 

 

รับทำบัญชี / รับตรวจสอบบัญชี / จดทะเบียนบริษัท

สามารถ สอบถามบริการได้ ตามช่องทางด้านล่างนะครับ

LINE : @accountworks

<<< Click เลยTel : 092-478-2917
สำนักงานบัญชีคุณภาพ แอคเคาท์เวิร์ค

Kommentare


Recent Posts
Please Follow Us
bottom of page