top of page
  • Writer's pictureBank Pattarawit (ผู้สอบบัญชี)

ลดอัตราเงินสมทบ ประกันสังคม กพ.-มีค.64ครม. เห็นชอบ ลดอัตราเงินสมทบจากร้อยละ 3 เหลือ 0.5

ช่วยลูกจ้างฝ่าวิกฤตโควิด-19เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้แก้ไขกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2563


โดยเงินสมทบ 2 เดือน สำหรับงวด เดือน กุมภาพันธ์ 2564 - มีนาคม 2564 ให้จัดเก็บ ดังนี้

1. เงินสมทบ ฝ่ายนายจ้าง ในอัตรา 3% (สูงสุด 450 บาท)

2. ผู้ประกันตน มาตรา 33 ลดลงเหลือ 0.5% (สูงสุด 75 บาท)


3. ผู้ประกันตน มาตรา 39 ลดลงเหลือ 38 บาท (จากที่จ่ายเดือนละ 432 บาท)เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19


ซึ่งการลดเงินสมทบครั้งนี้จะช่วยลดภาระแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 จำนวน 12.9 ล้านคน และนายจ้าง 4.85 แสนราย


คาดว่าจะเป็นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวม 23,119 ล้านบาท สำหรับขั้นตอนของกฎกระทรวงดังกล่าว
ดังนั้น อย่าลืม นำส่งเงินประกันสังคม ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวให้ถูกต้อง ด้วยนะคะ


 

บริษัท แอคเคาท์เวิร์ค จำกัด


Tel : 092-478-2917


Line : @accountworks


หรือ Click ปุ่ม ด้านล่างได้เลยครับCommentaires


Recent Posts
Please Follow Us
bottom of page