top of page
  • Writer's pictureBank Pattarawit (ผู้สอบบัญชี)

จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ต้องวางเงินจริง หรือไม่ ?


การพิจารณาว่า จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ต้องใช้ / ต้องวาง เงินจริง หรือไม่ ?

จะต้องตรวจสอบว่า เข้าเงื่อนไข ทุกข้อ ดังนี้


1. หุ้นส่วน คนไทยหมด ทุกท่าน และ

2. ทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 5 ล้านบาท


โดยหากเข้าทั้ง 2 เงื่อนไข ตอน จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน จะ ไม่ต้องใช้หลักฐานการวางเงินจริงๆ (ไม่ต้องหอบเงินไปวางนับที่กรมพัฒน์นะครับ)


ซึ่งทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) จะขอเรียกดูเพียง “ใบสำคัญรับชำระค่าหุ้น” ซึ่งเป็นเอกสารที่ผู้จัดตั้งจัดทำขึ้นเองเป็นหลักฐานการรับชำระค่าหุ้น หรือ หากจ้าง สำนักงานบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท ก็จะเป็นผู้จัดทำเอกสารให้แก่ท่านเอง


โดย สามารถ ระบุใน “ใบสำคัญรับชำระค่าหุ้น” ว่าชำระเป็น เงินสด หรือ เงินฝาก ก็ได้ โดยมีกรรมการผู้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นผู้เซ็นรับเงินค่าหุ้น


สรุป ได้ว่า ไม่จำเป็นต้องวางเงินจริงๆ ก็สามารถ จดนิติบุคคล ได้ (หากเข้าเงื่อนไข 2 ข้อด้านบน)

 

แต่หากกรณี ทุนจดทะเบียน เกิน 5 ล้านบาท


แม้ว่าหุ้นส่วนจะเป็นคนไทยทุกคน ก็จะต้องใช้หลักฐาน “หนังสือรับรองเงินฝาก” จากทางธนาคาร (ไม่ใช่ Statement) ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมในการออก ประมาณ 100-200 บาท แล้วแต่ธนาคาร


โดยสามารถ นำเงินจาก หุ้นส่วนคนไทยทุกท่าน นำมารวมเข้าบัญชีเงินฝาก ของ หุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งก็ได้ จนครบยอดเงิน ตามทุนที่ชำระแล้วทั้งจำนวน เพื่อออก หนังสือรับรองเงินฝาก ดังกล่าว ไปยื่นตอนจดทะเบียน


และภายหลังจดเสร็จแล้ว ต้องนำเงินไปฝากบัญชีธนาคารในชื่อ นิติบุคคล แล้วให้ธนาคารออก หนังสือรับรองเงินฝาก อีกครั้ง ภายใน 14 วันนับจากวันที่ไปจดจัดตั้งนิติบุคคลเสร็จแล้ว

 

และ หาก กรณี มีหุ้นส่วน เป็น ต่างชาติ


จะไม่ได้สนใจว่าทุนจดทะเบียนมากกว่า 5 ล้านบาท หรือไม่

แต่จะพิจารณา ทุนที่ชำระแล้ว เฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นคนไทยทุกท่านรวมกัน แล้ว นำไปฝากธนาคาร รวมในบัญชีหุ้นส่วนคนไทยคนใดคนหนึ่ง และใช้หลักฐาน “หนังสือรับรองเงินฝาก” จากทางธนาคาร (ไม่ใช่ Statement)


ตัวอย่าง เช่น


ถ้าเราจทะเบียนทุน 1 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 หุ้นส่วน ดังนี้

1. นาย คนไทย ก ถือหุ้น 450,000

2. นาย คนไทย ข ถือหุ้น 150,000

3. นาย ต่างชาต เอ ถือหุ้น 400,000


ให้ ใช้หนังสือรับรองเงินฝาก จำนวน 600,000 บาท (ส่วนคนไทย 2 คนรวมกัน)

ส่วนต่างชาติ ไม่ต้องใช้หลักฐานการชำระค่าหุ้นแต่อย่างใด

 

หากท่านสนใจใช้บริการ รับจดทะเบียนบริษัท

สามารถอ่านรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ >> Click เลย <<

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ หรือ ปรึกษาได้ฟรี

ตามช่องทางด้านล่างนะครับ :

โทร : 0924782917

LineID : @accountworks

Click Add friend >>

Comentários


Recent Posts
Please Follow Us
bottom of page