หากยื่นงบการเงินไม่ทัน ต้องจ่ายเท่าใดบ้าง ???


จากบทความ หน้าที่ทางบัญชีที่ผู้ประกอบการต้องทำ เมื่อวันสิ้นงวดบัญชี (ประจำปี)

ทาง AccountWorks ได้อธิบายเกี่ยวกับ Dead line ในการยื่นนำส่งงบการเงิน ไว้แล้ว

ดังนั้น บทความนี้ จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ค่าปรับต่างๆ หากท่านผู้ประกอบการ ไม่ได้ทำการยื่นงบการเงิน หรือยื่นงบเกินกำหนดเวลา ซึ่ง ต้องจ่ายให้แก่ 2 หน่วยงาน ดังนี้

1. ค่าปรับ ยื่นงบล่าช้า แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังตาราง ต่อไปนี้

2. ค่าปรับ เงินเพิ่ม สำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล แก่ กรมสรรพากร

- ค่าปรับอาญา กรณียื่นภายใน 7 วัน ค่าปรับแบบ 1,000 บาท

- ค่าปรับอาญา กรณียื่นเกิน 7 วัน ค่าปรับแบบ 2,000 บาท

- ค่าปรับอาญา กรณียื่นงบการเงินเกินกำหนดเวลา ค่าปรับ 2,000 บาท

- เงินเพิ่ม คำนวณจากยอดต้องชำระ (ถ้ามี) * 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)

หมายเหตุ : กรณียื่นแบบ ภงด.50 จะต้องยื่นพร้อมงบการเงิน แนบประกอบการยื่นแบบดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อเป็นการประหยัด ค่าปรับ เงินเพิ่ม ดังกล่าว ผู้ประกอบการควรรีบดำเนินการตามกำหนดเวลานะครับ ^-^

บริษัท แอคเคาท์เวิร์ค จำกัด

Tel : 092-478-2917

Line : @accountworks

Recent Posts
Follow Us