อย่าลืม !! ยื่นแบบภาษีครึ่งปี (ภงด51) ก่อน 30 ก.ย. 63 นี้

August 18, 2020

 
 
ภงด 51 คืออะไร ?
 
ภงด 51 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือน) หรือ อธิบายง่ายๆ ว่าการจ่ายภาษีนิติบุคคลให้แก่กรมสรรพากรก่อน สำหรับ กำไรในรอบ 6 เดือนแรก 
 
ต้องยื่นเมื่อใด ?
 
ต้องยื่น ภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของ ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
(หากยื่นไม่ทันตามกำหนดนี้จะมี เบี้ยปรับ + เงินเพิ่ม ซึ่งอธิบายอยู่ด้านล่างนี้)
 

ยกตัวอย่างเช่น

 

กรณีรอบบัญชีปกติตามปีปฎิทิน (1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม)

 

ต้องจัดทำและยื่นแบบ ภงด 51 ภายใน วันพุทธที่ 30 กันยายน 2563  

(ทั้งการยื่น แบบกระดาษ และ อินเตอร์เน็ต)

 

 

* หมายเหตุ : นิติบุคคลที่เพิ่ง จดทะเบียนบริษัท ปีแรก จะยังได้รับยกเว้น ไม่ต้องยื่น แบบ ภงด 51 

 

 

ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 คือใครบ้าง ? 

 

1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้องจัดทำประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ 


2. บริษัทจดทะเบียน ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เสียภาษีจากกำไรสุทธิ(ขาดทุนสุทธิ) จริงในครึ่งปีแรก

 

 

วิธีการคำนวณภาษีเงินได้เพื่อยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 มีสองวิธี คือ
 

1. กึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิทั้งปี ใช้กับ บริษัทฯ ทั่วไป กิจการซื้อมาขายไป กิจการผลิต กิจการบริการ

 

2. กำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนแรก ใช้กับบริษัทดังต่อไปนี้

 

    • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ไม่ต้องแนบงบแสดงสถานะทางการเงิน และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 

    • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามประกาศอธิบดีกรมกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฯ ตามมาตรา 67 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องมีการแนบงบแสดงสถานะทางการเงินและหนังสือของผู้สอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินด้วย

 

 

ค่าปรับ+เงินเพิ่ม กรณียื่นแบบ ช้ากว่า 30 กันยายน 2563 

 

ค่าปรับอาญา – กรณี

          ยื่นแบบล่าช้าไม่เกิน 7 วัน ปรับ 1,000 บาท
          ยื่นแบบพ้นกำหนด 7 วันไปแล้วจะต้องเสียค่าปรับ 2,000 บาท

 

เงินเพิ่ม  – กรณีที่ผู้เสียภาษีมีภาษีที่ต้องชำระ จะมีภาระ “เงินเพิ่ม” โดยมีวิธีการคำนวณดังนี้

 

        1) หากยื่นแบบแสดงรายการล่าช้าไม่เกิน 2 วันให้เสียเงินเพิ่มในอัตรา 0.1% ของเงินภาษีที่ต้องชำระ


        2) หากยื่นแบบแสดงรายการล่าช้าเกินกว่า 2 วันแต่ไม่เกิน 7 วันให้เสียเงินเพิ่มในอัตรา 0.5% ของเงินภาษีที่ต้องชำระ 


        3) หากยื่นแบบแสดงรายการล่าช้าเกินกว่า 7 เป็นต้นไปให้เสียเงินเพิ่มในอัตรา 1.5% ต่อเดือน ของเงินภาษีที่ต้องชำระ  จนกว่าเงินเพิ่มจะครบ 20% ของภาษี

 

 

ข้อระวังสำหรับการยื่นแบบ ภงด 51
 

กรณียื่นแบบและชำระภาษีจากประมาณการกำไรสุทธิ แล้วแสดงประมาณการกำไรสุทธิ ขาดเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นโดยไม่มีเหตุผลอันควร (เหตุอันควรคือะไร Click เลย)

 

>> จะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของภาษีที่ชำระไว้ขาด <<

 

 

การแก้ไขกรณี ยื่นแบบ ภ.ง.ด 51 ขาดไปเกินกว่า 25% ให้ยื่นเพิ่มเติมก่อนยื่น ภ.ง.ด 50 ปี 2563

 

หากบริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการ โดยไม่ได้รับคำเตือนหรือคำเรียกตรวจสอบไต่สวน โดยตรงเป็นหนังสือ 
ให้ลดเงินเพิ่มได้ แต่ต้องเสียในอัตราและตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้


(ก) ถ้าชำระภายใน 2 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นรายการ ให้เสียร้อยละ 0.10 ของเงินภาษี ที่ต้องชำระ


(ข) ถ้าชำระภายหลัง 2 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้น กำหนดเวลายื่นรายการ ให้เสียร้อยละ 0.50 ของเงินภาษีที่ต้องชำระ


เกินกว่านั้นให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนไม่เกินร้อยละ 20

 

 

AccountWorks ได้รวม Link ที่สำคัญในการยื่น แบบ ภงด 51

 

รวบรวม "คำถามยอดฮิต" ในการยื่น ภงด 51 จาก เว็บกรมสรรพากร

 

>>> Click เลย <<<<

 

 

แบบฟอร์ม ภงด 51 และวิธีการกรอก ภงด 51 (ยื่นกระดาษ) ปี 2563

 

>>> Click เลย <<<<

 

 

คู่มือการยื่น ภงด 51 ผ่าน Net ปี 2563

>>> Click เลย <<<<

 

หากสนใจ ใช้บริการ ยื่นแบบ ภงด 51 โดยผู้ชำนาญการ

 

สามารถ สอบถามได้ ตามช่องทางด้านล่างนะคะ

 

 

 

<< Click เลย

 

Tel : 092-278-2917

 

บริษัท แอคเคาท์เวิร์ค จำกัด

 

 

 

 

Tags:จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright © 2020 All Rights Reserved : AccountWorks Co.,Ltd.

 

37 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 10250

โทร : 092-478-2917 / Line ID : @accountworks /

 

Email : info@accountworks.co.th