ความเสี่ยงด้าน หนี้สินและทุน ที่สรรพากรเพ่งเล็ง

October 4, 2018

 

 

จากบทความก่อนหน้า เรื่อง ความเสี่ยงด้าน ทรัพย์สิน ที่สรรพากรเพ่งเล็ง

 

วันนี้จะกล่าวต่อถืง ความเสี่ยง ด้าน หนี้สินและทุน ที่สรรพกากรเพ่งเล็ง ประกอบด้วย รายการดังนี้

 

บัญชี - เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

 

กิจการมีรายการดังกล่าว แต่ไม่แสดงในงบการเงิน โดยใช้การหักกลบลบกัน กับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 

รายการเจ้าหนี้การค้าสูง ซึ่งอาจเป็นเจ้าหนี้การค้าที่ไม่มีตันตน อาจแสดงว่ากิจการแสดงรายการไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง

 

รายการเจ้าหนี้การค้าต่ำกว่าความเป็นจริง เนื่องจากไม่บันทึกรยการซื้อที่เกิดขึ้น

 

 

บัญชี - เงินกู้ยืมกรรมการและหนี้สินหมุนเวียนอื่น

 

กิจการไม่มีเงินกู้ยืมกรรมการจริง ซึ่งอาจแสดงให้เห็นว่า กิจการการแสดงรายได้ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

 

กิจการมีรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ไม่เป็นไปตามควารมเป็นจริง หรือไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง

 

 

บัญชี - ทุนจดทะเบียน

 

กิจการแสดงมูลค่าทุนจดทะเบียนไว้ครบตามจำนวน แต่จากข้อเท็จจริงกิจการได้รับชำระค่าหุ้นไม่ครบ และไม่ได้รับรู้เป็นลูกหนี้ค่าหุ้นค้างชำระ รวมทั้งไม่ได้ คิดดอกเบี้ย

 

 

โดยในบทความถัดไป จะกล่าวถึง ความเสี่ยงด้าน รายได้ และค่าใช้จ่าย ที่สรรพากรเพ่งเล็ง

 

 

อย่างไรก็ตาม ควรรีบตรวจสอบบัญชีในกิจการท่าน และสอบถาม ผู้ทำบัญชี ที่ รับทำบัญชี ให้แก่ท่านทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ เหล่านี้ ให้ดีๆ เพื่อป้องกัน ปัญหาการตรวจสอบจากสรรพากรในภายหน้า เพื่อป้องกันปัญหา ค่าปรับ ที่อาจตามมาได้

 

 

จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท รับทำบัญชี ยื่นภาษี รับตรวจสอบบัญชี

 

บริษัท แอคเคาท์เวิร์ค จำกัด

Tel : 092-478-2917

Line : @accountworks

 

 

 

Tags:จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright © 2020 All Rights Reserved : AccountWorks Co.,Ltd.

 

37 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 10250

โทร : 092-478-2917 / Line ID : @accountworks /

 

Email : info@accountworks.co.th