ปิดงบ วันไหนดี?

June 13, 2019

 

สำหรับนิติบุคคลที่เพิ่ง จดทะเบียนจัดตั้ง ใหม่ ไม่ว่าจะเป็น จดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเป็นจะต้องดำเนินการ ปิดบัญชี ตรวจสอบบัญชี และนำส่งงบการเงินให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีละ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

(ซึ่งสามารถดูขั้นตอนการ ปิดบัญชี ได้ที่ "หน้าที่ด้านบัญชี ที่ผู้ประกอบการต้องทำ (ห้ามลืม) เมื่อวันสิ้นงวดบัญชี")

 

โดยทางกรมสรรพากร ได้กำหนดว่า

 

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเริ่มตั้งใหม่ จะถือวันเริ่มตั้ง ถึงวันหนึ่งวันใด เป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรกก็ได้ (กรณีนี้กฎหมายยอมให้รอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่า 12 เดือน) แต่รอบระยะเวลาบัญชีต่อไปต้องเท่ากับ 12 เดือน "

 

ซึ่งหมายความง่ายๆว่า ไม่สามารถปิดงบการเงินได้เกิน 12 เดือน

 

ตัวอย่างเช่น

 

กำหนดให้ บริษัท กขค จำกัด จดทะเบียนบริษัท ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 

 

บริษัท สามารถเลือก ปิดบัญชี ในวันไหนก็ได้นับตั้งแต่วัน จดทะเบียนบริษัท แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันที่ 11 มิถุนายน 2562 (ไม่เกิน 12 เดือน)

 

แต่ในทางปฏิบัติ มักจะเลือก ปิดบัญชี ให้ตรงกับวันสิ้นเดือน ซึ่งตามตัวอย่าง วันที่ปิดรอบบัญชีงวดแรกได้ช้าที่สุด คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

 

อย่างไรก็ตาม รอบปีบัญชีที่แนะนำ คือให้ ปิดให้ตรงกับรอบปีปฏิทิน เนื่องจาก การกำหนดรอบระยะเวลาบัญชี ให้ตรงกับปีปฏิทิน  มีข้อดีคือ ทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ และการจดจำ ดังนั้นกรณีนี้จะเลือกปิดบัญชี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 

นอกจากนั้น เมื่อเลือกวันที่ ปิดบัญชี แล้วจะต้องปิดบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือนนับจากวันปิดบัญชี (ตามขั้นตอนการปิดบัญชี ด้านบน)

เช่น หากตัดสินใจเลือกปิดงบในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ก็จะต้องปิดบัญชีและตรวจสอบบัญชีให้เสร็จสิ้น และให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินดังกล่าว ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นต้น

 

ข้อระวัง

หากเลือก ปิดบัญชี เป็นวันใดแล้ว จะต้องปิดในวันดิมนั้นในปีถัดๆไป เนื่องจากข้อกำหนดที่ว่า

 

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเริ่มตั้งใหม่ จะถือวันเริ่มตั้ง ถึงวันหนึ่งวันใด เป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรกก็ได้ (กรณีนี้กฎหมายยอมให้รอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่า 12 เดือนแต่รอบระยะเวลาบัญชีต่อไปต้องเท่ากับ 12 เดือน "  และ

 

"รอบระยะเวลาบัญชีโดยทั่วไปตามบทบัญญัติมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร รอบระยะเวลาบัญชี สำหรับการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล จะต้องเท่ากับ 12 เดือน โดยจะเริ่มต้นและสิ้นสุดลงเมื่อใดก็ได้"

 

ตัวอย่างเช่น ถ้าเลือกปิด 31 พฤษภาคม แล้ว ก็ต้องปิดบัญชีทุกวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกๆ ปี (ยกเว้น นิติบุคคลนั้นจะดำเนินการขอเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งวิธีนี้จะทำให้ นิติบุคคลต้องปิดบัญชี 2 รอบในปีนั้น)

 

บริษัท แอคเคาท์เวิร์ค จำกัด

Tel : 092-478-2917

Line : @accountworks

 

 

 

 

 

อ้างอิงจาก : www.RD.GO.TH

 

 

 

จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน

 

 

กรณี นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ 

Tags:จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright © 2020 All Rights Reserved : AccountWorks Co.,Ltd.

 

37 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 10250

โทร : 092-478-2917 / Line ID : @accountworks /

 

Email : info@accountworks.co.th