top of page
  • AccountWorks

ลดหย่อนภาษี - ซื้อทรัพย์สินแล้วหักได้อีก 50%


บทความนี้จัดทำเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลกันนะคะ ดังนั้น ทาง AccountWorks จะขออธิบายในภาพกว้างเพื่อให้ได้เข้าใจเนื้อหาหลักๆคะ

โดยหนึ่งในมาตรการลดหย่อนภาษีที่น่าสนใจในปี 2560 นี้ คือ

การหักต้นทุนทรัพย์สินที่ซื้อใหม่ได้ เพิ่มอีก 50% จากราคาทุน ในการคำนวณภาษีฯ

ตัวอย่างเช่น

หากกิจการซื้อสินทรัพย์ 100 บาท สามารถ นำมาคำนวณต้นทุนของสินทรัพย์เพื่อหักค่าใช้จ่ายในทางภาษีเพิ่มได้อีก 50 บาท (รวมเป็น 150 บาท)

ซึ่งจะนำมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในรูปแบบค่าเสื่อมราคา

(หรืออธิบายง่ายๆ คือ การนำต้นทุนทรัพย์สิน มาหารด้วยอายุการใช้งาน)

ซึ่งก็หมายถึง ผู้ประกอบการจะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ลดลงจากปกตินะค่ะ

ตัวอย่างการคำนวณภาษีแบบง่ายๆ

กิจการซื้อเครื่องจักร ราคา 500,000 บาทใน เดือน มีนาคม 2560 และจ่ายชำระครบในเดือน กรกฎาคม 2560 กิจการจะสามารถประหยัดภาษีได้ ดังนี้

โดยมีเงื่อนไขหลักๆ ดังต่อไปนี้ค่า

ลงทุนในทรัพย์สินใดจึงจะได้รับสิทธิ์

1. เครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์

2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3. ยานพาหนะที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรตามกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง ที่ไม่ใช่นำมาเพื่อออกให้เช่า

4. อาคารถาวร แต่ไม่รวมถึงที่ดินและอาคารถาวรที่ใช้อยู่อาศัย

จ่ายลงทุนช่วงใด จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์

จำนวนที่จ่ายจริงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

ลักษณะของสินทรัพย์ที่จะได้รับสิทธิ์

1. ไม่เคยใช้งานมาก่อน

2. ต้องสามารถหักค่าเสื่อมราคาตามมาตรา 65 ทวิ (2) ได้ และต้องพร้อมใช้งานภายใน 31 ธันวาคม 2560 ยกเว้นเครื่องจักร และอาคารถาวร

3. ต้องอยู่ในราชอาณาจักร์ ยกเว้นยานพาหนะ

4. ไม่เป็นทรัพย์สินที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกันสินทรัพย์นั้นตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวลรัษฏากร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ยกเว้น สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559

5. ไม่เป็นสินทรัพย์ที่นำไปใช้ในกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

อย่างไรก็ตาม หากกิจการต้องการใช้สิทธิดังกล่าว จะต้องแจ้ง ดังนี้

1. จัดทำรายงานแสดงรายละเอียดของสินทรัพย์ที่ใช้ สิทธิยกเว้น โดยต้องเป็นไปตามข้อความที่กรมสรรพากรกำหนด

2. แจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินผ่านระบบ internet ต่อกรมสรรพากร ภายใน 31 ธันวาคม 2560

ดังนั้น หากบริษัทใดมีแผนการลงทุน และต้องการใช้สิทธิ ควรปรึกษา สำนักงานบัญชี หรือ แผนกที่เกี่ยวข้อง และเนื้อหารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ ด้วยนะค่ะ

แหล่งอ้างอิง : เอกสารภาษีอากร (ธรรมนิติ)

บริษัท แอคเคาท์เวิร์ค จำกัด

Tel : 092 478 2917

Line : @accountworks หรือ กดปุ่ม Add Friends ด้านล่าง

Recent Posts
Please Follow Us
bottom of page