แจ้งเตือน!! ใกล้สิ้นสุดเวลายื่นแบบ ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด51) ประจำปี 2562


ภ.ง.ด.51
ภงด 51 คืออะไร ?
ภงด 51 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือน) หรือ อธิบายง่ายๆ ว่าการจ่ายภาษีนิติบุคคลให้แก่กรมสรรพากรก่อน สำหรับ กำไรในรอบ 6 เดือนแรก หลังจากนั้นจึงคำนวณค่าภาษีอีกครั้งตอนสิ้นปี ในแบบภงด 50 (ซึ่งในบทความนี้จะขออนุญาตยังไม่อธิบาย ภงด 50 นะคะ)
ต้องยื่นเมื่อใด ?
ต้องยื่น ภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของ ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
(หากยื่นไม่ทันตามกำหนดนี้จะมี เบี้ยปรับ + เงินเพิ่ม ซึ่งอธิบายอยู่ด้านล่างนี้)

ยกตัวอย่างเช่น

กรณีรอบบัญชีปกติตามปีปฎิทิน คือ เริ่มวันแรกในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจะต้องจัดทำและยื่นแบบ ภงด 51 ภายใน วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 (คำนวณจาก กลางปี คือ 30 มิถุนายน 2562 บวก 2 เดือน คือ วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562)

โดยหากยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต กรมสรรพากรได้ขยายกำหนดการยื่นแบบฯ ทุกประเภทภาษีออกไปอีก 8 วัน ตรงกับวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562

* หมายเหตุ : นิติบุคคลที่เพิ่ง จดทะเบียนบริษัท ปีแรก จะยังได้รับยกเว้น ไม่ต้องยื่น แบบ ภงด 51 สำหรับปีแรกที่เพิ่งจดจัดตั้งฯ เท่านั้น!!!

ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 คือใครบ้าง ?

1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้องจัดทำประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ

2. บริษัทจดทะเบียน ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เสียภาษีจากกำไรสุทธิ(ขาดทุนสุทธิ) จริงในครึ่งปีแรก

วิธีการคำนวณภาษีเงินได้เพื่อยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 มีสองวิธี คือ

1. กึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิทั้งปี ใช้กับ บริษัทฯ ทั่วไป กิจการซื้อมาขายไป กิจการผลิต กิจการบริการ SME STart Up (ส่วนใหญ่ใช้วิธีนี้)

2. กำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนแรก ใช้กับบริษัทดังต่อไปนี้

• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ไม่ต้องแนบงบแสดงสถานะทางการเงิน และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

• บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามประกาศอธิบดีกรมกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฯ ตามมาตรา 67 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องมีการแนบงบแสดงสถานะทางการเงินและหนังสือของผู้สอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินด้วย

ค่าปรับกรณียื่นแบบพ้นกำหนดระยะเวลา

ค่าปรับอาญา – กรณี

ยื่นแบบล่าช้าไม่เกิน 7 วัน ปรับ 1,000 บาท ยื่นแบบพ้นกำหนด 7 วันไปแล้วจะต้องเสียค่าปรับ 2,000 บาท

เงินเพิ่ม – กรณีที่ผู้เสียภาษีมีภาษีที่ต้องชำระ จะมีภาระ “เงินเพิ่ม” โดยมีวิธีการคำนวณดังนี้

1) หากยื่นแบบแสดงรายการล่าช้าไม่เกิน 2 วันให้เสียเงินเพิ่มในอัตรา 0.1% ของเงินภาษีที่ต้องชำระ

2) หากยื่นแบบแสดงรายการล่าช้าเกินกว่า 2 วันแต่ไม่เกิน 7 วันให้เสียเงินเพิ่มในอัตรา 0.5% ของเงินภาษีที่ต้องชำระ

3) หากยื่นแบบแสดงรายการล่าช้าเกินกว่า 7 เป็นต้นไปให้เสียเงินเพิ่มในอัตรา 1.5% ต่อเดือน ของเงินภาษีที่ต้องชำระ จนกว่าเงินเพิ่มจะครบ 20% ของภาษี

ข้อระวังสำหรับการยื่นแบบ ภงด 51

กรณียื่นแบบและชำระภาษีจากประมาณการกำไรสุทธิ แล้วแสดงประมาณการกำไรสุทธิ ขาดเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นโดยไม่มีเหตุผลอันควร (เหตุอันควรคือะไร Click เลย)

>> จะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของภาษีที่ชำระไว้ขาด <<

การแก้ไขกรณี ยื่นแบบ ภ.ง.ด 51 ขาดไปเกินกว่า 25% ให้ยื่นเพิ่มเติมก่อนยื่น ภ.ง.ด 50 ปี 2562

หากบริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการ โดยไม่ได้รับคำเตือนหรือคำเรียกตรวจสอบไต่สวน โดยตรงเป็นหนังสือ ให้ลดเงินเพิ่มได้ แต่ต้องเสียในอัตราและตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) ถ้าชำระภายใน 2 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นรายการ ให้เสียร้อยละ 0.10 ของเงินภาษี ที่ต้องชำระ

(ข) ถ้าชำระภายหลัง 2 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้น กำหนดเวลายื่นรายการ ให้เสียร้อยละ 0.50 ของเงินภาษีที่ต้องชำระ

เกินกว่านั้นให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนไม่เกินร้อยละ 20

AccountWorks ใจดีรวม Link ที่สำคัญในการยื่น แบบ ภงด 51

รวบรวม "คำถามยอดฮิต" ในการยื่น ภงด 51 จาก เว็บกรมสรรพากร

>>> Click เลย <<<<

แบบฟอร์ม ภงด 51 และวิธีการกรอก ภงด 51 (ยื่นกระดาษ) ปี 2562

>>> Click เลย <<<<

คู่มือการยื่น ภงด 51 ผ่าน Net ปี 2562

>>> Click เลย <<<<

บริษัท แอคเคาท์เวิร์ค จำกัด

Tel : 092-478-2917

Line : @accountworks

จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ยื่นภาษี รับตรวจสอบบัญชี

Recent Posts