top of page
  • Writer's pictureBank Pattarawit (ผู้สอบบัญชี)

ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ บังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตค. 65ตาม ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11) วันที่ 1 กันยายน 2565


ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 139 ตอนพิเศษ 221 ง ลงวันที่ 19 กันยายน 2565


สรุปผล การปรับขึ้น ค่าจ้างขั้นต่ำปี 2565 แบ่งเป็น 9 อัตรา ในแต่ละจังหวัด


โดย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ดังตารางด้านล่าง นี้
ตารางอัตรค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2565

ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11)

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป


 อ้างอิง (ดูประกาศแบบเต็ม) :


 

รับทำบัญชี / รับตรวจสอบบัญชี / จดทะเบียนบริษัท

สามารถ สอบถามบริการได้ ตามช่องทางด้านล่างนะครับ

LINE : @accountworks

<<< Click เลยTel : 092-478-2917


สำนักงานบัญชีคุณภาพ แอคเคาท์เวิร์ค

Comments


Recent Posts
Please Follow Us
bottom of page