top of page
  • Writer's pictureBank Pattarawit (ผู้สอบบัญชี)

สรุป - แบบภาษีครึ่งปี (ภงด51) ปี 66 - ยื่นเมื่อใด? / คำนวณอย่างไร?ภงด 51 คืออะไร ?

ภงด 51 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือน) หรือ อธิบายง่ายๆ ว่าการจ่ายภาษีนิติบุคคลให้แก่กรมสรรพากรก่อน สำหรับ กำไรในรอบ 6 เดือนแรก

ต้องยื่นเมื่อใด ?

ต้องยื่น ภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของ ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี

(หากยื่นไม่ทันตามกำหนดนี้จะมี เบี้ยปรับ + เงินเพิ่ม ซึ่งอธิบายอยู่ด้านล่างนี้)

ยกตัวอย่างเช่น

กรณีรอบบัญชีปกติตามปีปฎิทิน (1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม)

ต้องจัดทำและยื่นแบบ ภงด 51 โดยมีวิธี การยื่นได้ 2 แบบ แบ่งเป็น


** ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

(สำหรับการยื่น -แบบกระดาษ )


หรือ


** ภายในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

(สำหรับการยื่น -แบบทางอินเตอร์เน็ต)

* หมายเหตุ : นิติบุคคลที่เพิ่ง จดทะเบียนบริษัท ปีแรก จะยังได้รับยกเว้น ไม่ต้องยื่น แบบ ภงด 51

ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 คือใครบ้าง ?

1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้องจัดทำประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ

2. บริษัทจดทะเบียน ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เสียภาษีจากกำไรสุทธิ(ขาดทุนสุทธิ) จริงในครึ่งปีแรก

วิธีการคำนวณภาษีเงินได้เพื่อยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 มีสองวิธี คือ

1. กึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิทั้งปี ใช้กับ บริษัทฯ ทั่วไป กิจการซื้อมาขายไป กิจการผลิต กิจการบริการ

2. กำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนแรก ใช้กับบริษัทดังต่อไปนี้

• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ไม่ต้องแนบงบแสดงสถานะทางการเงิน และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

• บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามประกาศอธิบดีกรมกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฯ ตามมาตรา 67 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องมีการแนบงบแสดงสถานะทางการเงินและหนังสือของผู้สอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินด้วย

ค่าปรับ+เงินเพิ่ม กรณียื่นแบบ ช้ากว่าที่กำหนด ข้างต้น

ค่าปรับอาญา – กรณี


ยื่นแบบล่าช้าไม่เกิน 7 วัน ปรับ 1,000 บาท ยื่นแบบพ้นกำหนด 7 วันไปแล้วจะต้องเสียค่าปรับ 2,000 บาท


เงินเพิ่ม – กรณีที่ผู้เสียภาษีมีภาษีที่ต้องชำระ จะมีภาระ

“เงินเพิ่ม” โดยมีวิธีการคำนวณดังนี้

1) หากยื่นแบบแสดงรายการล่าช้าไม่เกิน 2 วัน

ให้เสียเงินเพิ่มในอัตรา 0.1% ของเงินภาษีที่ต้องชำระ

2) หากยื่นแบบแสดงรายการล่าช้าเกินกว่า 2 วันแต่ไม่เกิน 7 วัน

ให้เสียเงินเพิ่มในอัตรา 0.5% ของเงินภาษีที่ต้องชำระ

3) หากยื่นแบบแสดงรายการล่าช้าเกินกว่า 7 เป็นต้นไป

ให้เสียเงินเพิ่มในอัตรา 1.5% ต่อเดือน ของเงินภาษีที่ต้องชำระ จนกว่าเงินเพิ่มจะครบ 20% ของภาษี

ข้อระวังสำหรับการยื่นแบบ ภงด 51

กรณียื่นแบบและชำระภาษีจากประมาณการกำไรสุทธิ แล้วแสดงประมาณการกำไรสุทธิ ขาดเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นโดยไม่มีเหตุผลอันควร (เหตุอันควรคือะไร Click เลย)

>> จะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของภาษีที่ชำระไว้ขาด <<

การแก้ไขกรณี ยื่นแบบ ภ.ง.ด 51 ขาดไปเกินกว่า 25% ให้ยื่นเพิ่มเติมก่อนยื่น ภ.ง.ด 50 ปี 2566

หากบริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการ โดยไม่ได้รับคำเตือนหรือคำเรียกตรวจสอบไต่สวน โดยตรงเป็นหนังสือ ให้ลดเงินเพิ่มได้ แต่ต้องเสียในอัตราและตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) ถ้าชำระภายใน 2 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นรายการ ให้เสียร้อยละ 0.10 ของเงินภาษี ที่ต้องชำระ

(ข) ถ้าชำระภายหลัง 2 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้น กำหนดเวลายื่นรายการ ให้เสียร้อยละ 0.50 ของเงินภาษีที่ต้องชำระ

เกินกว่านั้นให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนไม่เกินร้อยละ 20

AccountWorks ได้รวม Link ที่สำคัญในการยื่น แบบ ภงด 51

รวบรวม "คำถามยอดฮิต" ในการยื่น ภงด 51 จาก เว็บกรมสรรพากร

แบบฟอร์ม ภงด 51 และวิธีการกรอก ภงด 51 (ยื่นกระดาษ) ปี 2566

หากสนใจ ใช้บริการ ยื่นแบบ ภงด 51 โดยผู้ชำนาญการ

สามารถ สอบถามได้ ตามช่องทางด้านล่างนะครับ

<< Click เลย


Tel : 092-278-2917

บริษัท แอคเคาท์เวิร์ค จำกัด

Kommentarer


Recent Posts
Please Follow Us
bottom of page