top of page
  • Writer's pictureBank Pattarawit (ผู้สอบบัญชี)

นิติบุคคล ต้อง "ปิดงบ" วันไหน?สำหรับนิติบุคคลที่เพิ่ง จดทะเบียนจัดตั้ง ใหม่ ไม่ว่าจะเป็น จดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเป็นจะต้องดำเนินการ ปิดบัญชี ตรวจสอบบัญชี และนำส่งงบการเงินให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีละ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด


(แม้ว่า จะไม่มีรายการเคลื่อนไหวใดๆ ตั้งแต่ จดทะเบียนมาเลยก็ตาม)

 

โดยทางกรมสรรพากร ได้กำหนดว่า

" บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเริ่มตั้งใหม่ จะถือวันเริ่มตั้ง ถึงวันหนึ่งวันใด เป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรกก็ได้ (กรณีนี้กฎหมายยอมให้รอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่า 12 เดือน) แต่รอบระยะเวลาบัญชีต่อไปต้องเท่ากับ 12 เดือน "

ซึ่งหมายความง่ายๆว่า ไม่สามารถปิดงบการเงินได้เกิน 12 เดือน

 

ตัวอย่างเช่น

บริษัท กขค จำกัด จดทะเบียนบริษัท ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564

บริษัท สามารถเลือก ปิดบัญชี ในวันไหนก็ได้นับตั้งแต่วัน จดทะเบียนบริษัท แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันที่ 11 มิถุนายน 2565 (ไม่เกิน 12 เดือน)

แต่ในทางปฏิบัติ มักจะเลือก ปิดบัญชี ให้ตรงกับวันสิ้นเดือน ซึ่งตามตัวอย่าง วันที่ปิดรอบบัญชีงวดแรกได้ช้าที่สุด คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

 

[แนะนำ]


อย่างไรก็ตาม รอบปีบัญชีที่ แนะนำ คือ ให้ปิดให้ตรงกับ รอบปีปฏิทิน (สิ้นเดือน ธันวาคม) เนื่องจาก ทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ และการจดจำ และยังตรงกับรอบปีของกรมสรรพากร


(เวลามีข้อกำหนด สิทธิประโยชน์ใหม่ๆ จากกรมฯ จะได้เข้าใจชัดเจนกว่า และ อาจมีความเสี่ยงที่กรมสรรพากรอาจ เกิดความผิดพลาดการตรวจสอบรายได้ เพราะปีปฎิทินที่ไม่ตรงกันได้)


ดังนั้นกรณีนี้จะเลือกปิดบัญชี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 

[ข้อระวัง]


หากเลือก ปิดบัญชี เป็นวันใดแล้ว จะต้องปิดในวันดิมนั้นในปีถัดๆไป เนื่องจากข้อกำหนดที่ว่า

" บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเริ่มตั้งใหม่ จะถือวันเริ่มตั้ง ถึงวันหนึ่งวันใด เป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรกก็ได้ (กรณีนี้กฎหมายยอมให้รอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่า 12 เดือน) แต่รอบระยะเวลาบัญชีต่อไปต้องเท่ากับ 12 เดือน " และ

"รอบระยะเวลาบัญชีโดยทั่วไปตามบทบัญญัติมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร รอบระยะเวลาบัญชี สำหรับการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล จะต้องเท่ากับ 12 เดือน โดยจะเริ่มต้นและสิ้นสุดลงเมื่อใดก็ได้"

ตัวอย่างเช่น


ถ้าเลือกปิด 31 พฤษภาคม แล้ว ก็ต้องปิดบัญชีทุกวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกๆ ปี


(ยกเว้น นิติบุคคลนั้นจะดำเนินการขอเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งวิธีนี้จะทำให้ นิติบุคคลต้องปิดบัญชี 2 รอบในปีนั้น)

 

นอกจากนั้น หาก ไม่ดำเนินการปิดงบการเงิน ตามระยะเวลาที่กำหนด นั้น จะมีค่าปรับที่แพงมาก ซึ่งจะโดนปรับทั้ง กรมสรรพากร และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (รวม 2 หน่วยงาน เกือบ 2 หมื่นบาท)


ดังนั้นท่านควร ศึกษาให้ละเอียด และอย่าละเลยการปิดงบการเงิน ในทุกๆปี เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับ ดังกล่าว

 

หากท่านมีความสงสัย หรือ ต้องการให้ทาง สำนักงานบัญชี ช่วย แนะนำ หรือจัดการ ปิดงบการเงิน ให้เรียบร้อย


ท่านสามารถทัก LINE โดย Add line ด้านล่าง หรือ พิมพ์สอบถามตามช่องทางด้านล่างได้เลยครับ

 บริษัท แอคเคาท์เวิร์ค จำกัด

Tel : 092-478-2917


Kommentare


Recent Posts
Please Follow Us
bottom of page