September 5, 2020

รายละเอียด การปรับลดเงินสมทบ ประกันสังคม 2%

มาตรการลดเงินสมทบ ประกันสังคม เหลือ 2% นี้ จะมีแค่ 3 เดือน ตั้งแต่การจ่ายค่าจ้างเดือน กันยายน 2563 - พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. นายจ้างของผู้ประกันตนมาตร 33

    [เดิม] ปกติส่งเงินสมทบในอัตรา 5% ของค่า...

Please reload

Recent Posts
Please reload

Follow Us

Copyright © 2020 All Rights Reserved : AccountWorks Co.,Ltd.

 

37 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 10250

โทร : 092-478-2917 / Line ID : @accountworks /

 

Email : info@accountworks.co.th