August 18, 2020

ภงด 51 คืออะไร ?

ภงด 51 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือน) หรือ อธิบายง่ายๆ ว่าการจ่ายภาษีนิติบุคคลให้แก่กรมสรรพากรก่อน สำหรับ กำไรในรอบ 6 เดือนแรก 

ต้องยื่นเมื่อใด ?

ต้องยื่น ภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของ ครึ่งรอบ...

Please reload

Recent Posts
Please reload

Follow Us

Copyright © 2020 All Rights Reserved : AccountWorks Co.,Ltd.

 

37 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 10250

โทร : 092-478-2917 / Line ID : @accountworks /

 

Email : info@accountworks.co.th