April 26, 2020

1. ธนาคารส่ง Statement ข้อมูลเงินเข้าบัญชีในชื่อบุคคล ให้กรมสรรพากร

เมื่อมีรายการ เงินเข้าบัญชี มากกว่า 400 รายการ/ปี **ยอดเงินเข้าเกิน 2 ล้านบาท/ปี **

หรือ มีรายการเข้าบัญชี เกิน 3,000 รายการ / ปี**

** หมายเหตุ : โดยจะรวมทุกบัญชีใน 1 ธนาคาร

หากเข้าเงื่อนไขข้างต้น ข้อมู...

Please reload

Recent Posts
Please reload

Follow Us

Copyright © 2020 All Rights Reserved : AccountWorks Co.,Ltd.

 

37 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 10250

โทร : 092-478-2917 / Line ID : @accountworks /

 

Email : info@accountworks.co.th