October 1, 2019

ในปี บัญชี 2562 นี้ มีอัตราภาษีนิติบุคคลอย่างไร ท่านผู้ประกอบการสามารถเข้าใจได้จากบทความนี้ เพื่อนำไปวางแผนทางด้านภาษีต่อไปนะคะ

โดยการคำนวณอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล จะคำนวณ เมื่อ กิจการมีกำไรเท่านั้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคล = กำไรสุทธิ ตามเกณฑ์กรมสรรพากร X อัตราภาษี

รายละเอี...

Please reload

Recent Posts
Please reload

Follow Us

Copyright © 2014-2020 All Rights Reserved : AccountWorks Co.,Ltd.

 

37 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 10250

โทร : 092-478-2917  หรือ 085-843-0534 

 

Email : info@accountworks.co.th