September 30, 2018

เนื่องมาจากในปีนี้ ทางกรมสรรพากร จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และ BIG DATA ในการประมวลผลเพื่อหา ความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการอาจ ทำไม่ถูกต้องในการจ่ายภาษี 

ทาง สำนังานบัญชี AccountWorks ซึ่ง รับทำบัญชี ยื่นภาษี ให้แก่บริษัทหลายราย ได้ตระหนักถึงประเด็น การตรวจสอบ ดังกล่าวดี และเตรีย...

September 27, 2018

ทางสำนักงานบัญชี แอคเคาท์เวิร์ค ขอแชร์บทความ เรื่อง

"รวมประเด็นความเสี่ยงจากการตรวจแนะนำ โดยกรมสรรพากร"

ซึ่งได้สรุปประเด็นความเสี่ยงที่มักจะตรวจพบจากการเข้าตรวจสอบและแนะนำตาม บริษัท ห้างร้าน ต่างๆ

ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะประเด็นด้าน รายได้และค่าใช้จ่าย ซึ่งมีดังน...

ภงด 94 คืออะไร

หมายถึง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ภาษีสำหรับรายได้ ช่วงเวลาใด

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561

ใครต้องยื่นบ้าง (รายได้ประเภทใดต้องยื่น ภงด 94 บ้าง)

-40(5) รายได้จากค่าเช่าต่างๆ เช่น ให้เช่าบ้าน ให้เช่ายานพาหนะ
-40(6) รายได้จากวิชาชีพอิสระ เช่น บัญชี นั...

Please reload

Recent Posts
Please reload

Follow Us

Copyright © 2020 All Rights Reserved : AccountWorks Co.,Ltd.

 

37 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 10250

โทร : 092-478-2917 / Line ID : @accountworks /

 

Email : info@accountworks.co.th