October 1, 2019

ในปี บัญชี 2562 นี้ มีอัตราภาษีนิติบุคคลอย่างไร ท่านผู้ประกอบการสามารถเข้าใจได้จากบทความนี้ เพื่อนำไปวางแผนทางด้านภาษีต่อไปนะคะ

โดยการคำนวณอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล จะคำนวณ เมื่อ กิจการมีกำไรเท่านั้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคล = กำไรสุทธิ ตามเกณฑ์กรมสรรพากร X อัตราภาษี

รายละเอี...

August 9, 2019

ภงด 51 คืออะไร ?

ภงด 51 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือน) หรือ อธิบายง่ายๆ ว่าการจ่ายภาษีนิติบุคคลให้แก่กรมสรรพากรก่อน สำหรับ กำไรในรอบ 6 เดือนแรก หลังจากนั้นจึงคำนวณค่าภาษีอีกครั้งตอนสิ้นปี ในแบบภงด 50 (ซึ่งในบทความนี้จะขออ...

ภงด 94 คืออะไร

หมายถึง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ภาษีสำหรับรายได้ ช่วงเวลาใด

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561

ใครต้องยื่นบ้าง (รายได้ประเภทใดต้องยื่น ภงด 94 บ้าง)

-40(5) รายได้จากค่าเช่าต่างๆ เช่น ให้เช่าบ้าน ให้เช่ายานพาหนะ
-40(6) รายได้จากวิชาชีพอิสระ เช่น บัญชี นั...

June 30, 2018

5 ข้อระวังหลังจด VAT แล้ว (ไม่ให้เสียค่าปรับ)

February 4, 2018

ตามที่คณะกรรมการค่าจ้างเสนอขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งจะมี มีผลบังคับตั้งแต่ 1 เม.ย. 2561 ซึ่งจะมีรายละเอียด ตามรูปภาพ ดังนี้

อย่างไรก็ตามได้มีมาตรการภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำ ที่เสนอโดยกระทรวงการคลัง โดย

เดิมปัจจุบันนายจ้างนำค่าจ้างลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

...

January 5, 2018

หน้าที่ทางบัญชีที่ผู้ประกอบการต้องทำ เมื่อวันสิ้นงวดบัญชี (ประจำปี)

August 29, 2016

          วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises = SMEs) เป็นธุรกิจที่มีจำนวนมากในประเทศไทย ผู้ประกอบการส่วนมากประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือกิจการร่วมค้า ซึ่งจะประกอบธุร...

ภาษี ใครว่าน่ากลัว!!!


SME ส่วนใหญ่คงจะค้านอยู่ในใจแน่ๆ ก็จะไม่ให้น่ากลัวได้อย่างไร แต่ละคนอุตส่าห์สู้ตรากตรำทำธุรกิจมาแทบตายกว่าจะได้กำไรงามๆ แต่กลับต้องเอามาจ่ายเป็นภาษี แถมต้องจ่ายเยอะเสียด้วย จึงไม่มีใครเต็มใจอยากจ่าย ต่างพยายามหาทางหลบเลี่ยงสารพัด แต่ลืมคิดไปหรือป่...

เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมายจึงได้ออกพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 607) พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจ้างนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในแผนกหรือสาขาบัญชีให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชี...

Please reload

Recent Posts
Please reload

Follow Us

Copyright © 2014-2020 All Rights Reserved : AccountWorks Co.,Ltd.

 

37 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 10250

โทร : 092-478-2917  หรือ 085-843-0534 

 

Email : info@accountworks.co.th