April 26, 2020

1. ธนาคารส่ง Statement ข้อมูลเงินเข้าบัญชีในชื่อบุคคล ให้กรมสรรพากร

เมื่อมีรายการ เงินเข้าบัญชี มากกว่า 400 รายการ/ปี **ยอดเงินเข้าเกิน 2 ล้านบาท/ปี **

หรือ มีรายการเข้าบัญชี เกิน 3,000 รายการ / ปี**

** หมายเหตุ : โดยจะรวมทุกบัญชีใน 1 ธนาคาร

หากเข้าเงื่อนไขข้างต้น ข้อมู...

January 18, 2020

1.ได้รับสิทธิ ประหยัดภาษี มากกว่า บุคคลธรรมดา

* กรณี > นิติบุคคล >> ได้รับยกเว้นภาษี 300,000 บาทแรก

* ส่วน > บุคคลธรรมดา >> ได้รับยกเว้นภาษี 150,000 บาทแรก

** อัตราภาษีของ > นิติบุคคล >> สูงสุด 20%

** ส่วน อัตราภาษีของ > บุคคลธรรมดา >> สูงสุด...

November 8, 2019

หน้าที่ของผู้ประกอบการจด VAT มีอะไรบ้าง ซึ่งถ้าไม่จัดทำตามที่กำหนด จะมีความเสี่ยงที่จะถูกปรับ และมีเงินเพิ่ม จากกรมสรรพากร ในราคาสูงได้

December 20, 2018

1.  ลืมจ่ายภาษี หรือจ่ายภาษีไม่ครบทุกประเภท

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ มักไม่ชำนาญด้านภาษี ในขณะที่ ภาษีนิติบุคคลมีหลายประเภท ทำให้ :

  • ลืมจ่ายภาษี ในบางประเภท >> ทำให้ต้องมาชำระ ค่าภาษี + ค่าปรับย้อนหลังแพงๆ

  • คำนวณภาษี หรือ กรอกแบบภาษีไม่ถูก >> ทำให้อาจ ถูกประเมินภา...

December 14, 2018

1. ราคาที่เหมาะสม และชัดเจน

นักบัญชี ที่รับทำบัญชีในราคาถูกมากๆ  มักจะมีความเสี่ยงตามมา

เช่น ความรู้+ประสบการณ์อาจยังไม่มาก, เปิดใหม่, ไม่ซื่อสัตย์, ทิ้งงาน

และบางกรณีมักพบว่า จะมีค่าเรียกเก็บค่าบริการปิดงบเพิ่มเติม ในช่วงปิดงบ ในราคาสูงๆ ภายหลัง

ดังนั้นควร พิจารณา ราคาท...

June 12, 2018

6 ข้อในการ พิจารณาเลือกผู้ให้บริการ รับจดทะเบียนบริษัท

January 5, 2018

หน้าที่ทางบัญชีที่ผู้ประกอบการต้องทำ เมื่อวันสิ้นงวดบัญชี (ประจำปี)

Please reload

Recent Posts
Please reload

Follow Us

Copyright © 2014-2020 All Rights Reserved : AccountWorks Co.,Ltd.

 

37 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 10250

โทร : 092-478-2917  หรือ 085-843-0534 

 

Email : info@accountworks.co.th